Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Dự án, đấu thầu mua sắm công

Kết quả thực hiện Tiểu dự án 3. Hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Dự án 4 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Đăng ngày 06-11-2023 14:27
15 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Kết quả thực hiện Tiểu dự án 3. Hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Dự án 4 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH