Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Góp ý - Lấy ý kiến

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Đính kèm
1 Lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân đối với phương án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Hương Khê (Mọi ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân về Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Hương Khê gửi trực tiếp đến UBND huyện Hương Khê (qua phòng Tài nguyên - Môi trường), tổ dân phố 5, thị trấn Hương Khê hoặc gửi trực tiếp đến UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. ) - Từ ngày : 28/09/2021
- Đến ngày : 28/10/2021
2 Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Quy hoạch vùng Huyện Hương Khê đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. (Địa chỉ tiếp nhận đóng góp ý kiến, Xin vui lòng gửi về: UBND Huyện Hương Khê qua Phòng Kinh tế - Hạ tầng Đồng chí Trần Anh Hùng, SĐT: 0966973667, Email: tranhunght.hk@gmail.com) - Từ ngày : 24/09/2021
- Đến ngày : 24/10/2021

3 Về việc lấy ý kiến góp ý vào dự án Luật Thi đua - Khen thưởng (sửa đổi) - Từ ngày : 01/09/2021
- Đến ngày : 07/09/2021


4 Góp ý kiến vào dự thảo Quyết định, Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 17/08/2021
- Đến ngày : 17/08/2021

5 Góp ý hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 tại chợ trên địa bàn Hà Tĩnh - Từ ngày : 16/08/2021
- Đến ngày : 16/08/2021

6 Góp ý dự thảo góp ý Dự thảo Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025 và Dự thảo quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh - Từ ngày : 16/08/2021
- Đến ngày : 16/08/2021


7 Số: 1518 /UBND-NN&PTNT V/v cho ý kiến thẩm định hồ sơ quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác - Từ ngày : 29/07/2021
- Đến ngày : 04/08/2021

8 Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng - Từ ngày : 29/10/2020
- Đến ngày : 31/12/2020

9 Toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng - Từ ngày : 29/10/2020
- Đến ngày : 31/12/2020

10 KẾ HOẠCH Tổ chức công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Từ ngày : 29/10/2020
- Đến ngày : 30/12/2020

  1 2
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH