Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Dự án, đấu thầu mua sắm công

Tờ trình Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Xử lý sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (đoạn 2, tuyến 1 và tuyến 2

08-07-2022
Tờ trình Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Xử lý sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (đoạn 2, tuyến 1 và tuyến 2

Tờ trình Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu

27-05-2022
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Tư vấn giám sát công tác khảo sát bước TKBVTC; Tư vấn kiểm toán độc lập; Tư vấn giám sát công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê, huyện Hương Khê,...

Quyết định Về việc chỉ định đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu

26-04-2022
Quyết định Về việc chỉ định đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 01.XL thuộc công trình trình công viên cây xanh kết hợp quảng trường Trung tâm huyện Hương Khê

Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2022

25-04-2022
Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2022

Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

22-04-2022
Thực hiện Văn bản số 1796 /UBND-VX ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh về việc giao chỉ đạo rà soát và triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân huyện giao:

Tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2021

17-01-2022
Thực hiện Văn bản số 3494/SKHĐT-TĐGSĐT ngày 24/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2021; Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2021 như sau:

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm chế phẩm sinh học để sản xuất phân hữu cơ vi sinh, xử lý nước thải theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh năm 2021

30-11-2021
Thông báo Số 138 /TB-UBND về Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm chế phẩm sinh học để sản xuất phân hữu cơ vi sinh, xử lý nước thải theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh năm 2021

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung bổ sung cho ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021 - 2026

16-09-2021
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung bổ sung cho ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021 - 2026
  1 2 3 4 5
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH