Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Dự án, đấu thầu mua sắm công

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm chế phẩm sinh học để sản xuất phân hữu cơ vi sinh, xử lý nước thải theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh năm 2021

30-11-2021
Thông báo Số 138 /TB-UBND về Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm chế phẩm sinh học để sản xuất phân hữu cơ vi sinh, xử lý nước thải theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh năm 2021

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung bổ sung cho ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021 - 2026

16-09-2021
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung bổ sung cho ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021 - 2026

Báo cáo: Về việc giải ngân nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021

21-06-2021
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công đến ngày 21/6/2021
  1 2 3 4 5
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH