Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Dự án, đấu thầu mua sắm công

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nhà làm việc 2 tầng và các hạng mục phụ trợ UBND xã Hương Lâm

30-08-2023
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nhà làm việc 02 tầng và các hạng mục phụ trợ UBND xã Hương Lâm với một số nội dung chính như sau:

Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu xây lắp số 01.XL thuộc công trình Đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh vào khu vực biên giới xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (giai đoạn 2

10-08-2023
Quyết định Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu xây lắp số 01.XL thuộc công trình Đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh vào khu vực biên giới xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (giai đoạn 2

Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 02.TVGS thuộc công trình Đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh vào khu vực biên giới xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (giai đoạn 2)

09-08-2023
Quyết định Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 02.TVGS thuộc công trình Đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh vào khu vực biên giới xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (giai đoạn 2)

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nâng cấp đường giao thông huyện lộ 10 (ĐH95) đoạn qua xã Hà Linh, huyện Hương Khê

02-08-2023
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nâng cấp đường giao thông huyện lộ 10 (ĐH95) đoạn qua xã Hà Linh, huyện Hương Khê

Chỉ định đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp số 01.XL thuộc công trình Nhà chức năng văn hóa 02 tầng xã Hà Linh

26-06-2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc chỉ định đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp số 01.XL thuộc công trình Nhà chức năng văn hóa 02 tầng xã Hà Linh
Thông báo lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành Khu xử lý chất thải rắn huyện Hương Khê

Thông báo lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành Khu xử lý chất thải rắn huyện Hương Khê

28-04-2023
UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) thông báo công khai lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành Khu xử lý chất thải rắn huyện Hương Khê.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc công trình công trình Đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh đi khu xử lý chất thải rắn huyện

17-04-2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc công trình công trình Đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh đi khu xử lý chất thải rắn huyện

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Gia Phố, huyện Hương Khê, tỷ lệ 1/500

16-02-2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Gia Phố, huyện Hương Khê, tỷ lệ 1/500

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc công trình nhà làm việc 02 tầng và các hạng mục phụ trợ UBND xã Hương Lâm

07-02-2023
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc công trình nhà làm việc 02 tầng và các hạng mục phụ trợ UBND xã Hương Lâm

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nâng cấp đường giao thông Huyện lộ 12 (ĐH.97) đoạn qua xã Gia Phố, huyện Hương Khê

17-01-2023
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nâng cấp đường giao thông Huyện lộ 12 (ĐH.97) đoạn qua xã Gia Phố, huyện Hương Khê

Tờ trình Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Xử lý sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (đoạn 2, tuyến 1 và tuyến 2

08-07-2022
Tờ trình Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Xử lý sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (đoạn 2, tuyến 1 và tuyến 2

Tờ trình Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu

27-05-2022
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Tư vấn giám sát công tác khảo sát bước TKBVTC; Tư vấn kiểm toán độc lập; Tư vấn giám sát công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê, huyện Hương Khê,...

Quyết định Về việc chỉ định đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu

26-04-2022
Quyết định Về việc chỉ định đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 01.XL thuộc công trình trình công viên cây xanh kết hợp quảng trường Trung tâm huyện Hương Khê

Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2022

25-04-2022
Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2022

Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

22-04-2022
Thực hiện Văn bản số 1796 /UBND-VX ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh về việc giao chỉ đạo rà soát và triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân huyện giao:

Tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2021

17-01-2022
Thực hiện Văn bản số 3494/SKHĐT-TĐGSĐT ngày 24/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2021; Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2021 như sau:

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm chế phẩm sinh học để sản xuất phân hữu cơ vi sinh, xử lý nước thải theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh năm 2021

30-11-2021
Thông báo Số 138 /TB-UBND về Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm chế phẩm sinh học để sản xuất phân hữu cơ vi sinh, xử lý nước thải theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh năm 2021

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung bổ sung cho ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021 - 2026

16-09-2021
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung bổ sung cho ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021 - 2026
  1 2 3 4 5
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH