Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Báo cáo 6 tháng, báo cáo năm

Tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân

29-11-2023
Thực hiện Văn bản số 4152/UBND-TCD ngày 08/8/2023 của UBND tỉnh về báo cáo tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân; UBND huyện Hương Khê báo cáo như sau:

Cải cách hành chính năm 2023

24-11-2023
Thực hiện Văn bản số 366/SNV-CCHC&VTLT ngày 06/3/2023 của Sở Nội vụ về việc thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ năm 2023; UBND huyện Hương Khê báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2023 như sau:

Báo cáo công tác tư pháp năm 2023

23-11-2023
Tổng kết công tác tư pháp năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2024

Tổng kết, đánh giá 5 năm (2018-2023) thi hành Luật Thủy lợi

21-11-2023
Thực hiện Văn bản số 6186/UBND-NL1 ngày 03/11/2023 của UBND tỉnh về việc giao tham mưu báo cáo tổng kết, đánh giá 05 năm thi hành Luật Thủy lợi. UBND huyện Hương Khê báo cáo kết quả, như sau:

Báo cáo thực hiên chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2023

08-09-2023
Thực hiện Kế hoạch số 394/KH-HĐND ngày 01/8/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Khảo sát việc thực hiện chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023; Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê báo cáo kết quả triển khai, thực hiện chuyển đổi số giai đoạn...

BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

17-07-2023
Kết quả thực hiện công tác quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

14-07-2023
Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Báo cáo công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

07-07-2023
Công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2023

29-06-2023
Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2023

29-06-2023
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo Cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2023

14-06-2023
Thực hiện Văn bản số 335/SNV-CCHC&VTLT ngày 04/3/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính; UBND huyện Hương Khê báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2023 như sau:

Báo cáo thống kê ngành xây dựng 6 tháng đầu năm 2023

06-06-2023
Thực hiện các Văn bản số 1372/SXD-VP ngày 29/5/2023 của Sở Xây dựng về việc đôn đốc báo cáo thống kê ngành xây dựng 6 tháng đầu năm 2023;
  1 2 3 4 5
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH