Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Báo cáo 6 tháng, báo cáo năm

Báo cáo thực hiên chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2023

08-09-2023
Thực hiện Kế hoạch số 394/KH-HĐND ngày 01/8/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Khảo sát việc thực hiện chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023; Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê báo cáo kết quả triển khai, thực hiện chuyển đổi số giai đoạn...

BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

17-07-2023
Kết quả thực hiện công tác quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

14-07-2023
Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Báo cáo công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

07-07-2023
Công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2023

29-06-2023
Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo Cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2023

14-06-2023
Thực hiện Văn bản số 335/SNV-CCHC&VTLT ngày 04/3/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính; UBND huyện Hương Khê báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2023 như sau:
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH