Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Danh bạ Hương Khê

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Lê Ngọc Huấn Chủ tịch HĐND huyện Hội đồng nhân dân huyện 0915406219 - 0985273636 Lengochuan.hk@hatinh.gov.vn
2 Nguyễn Văn Hiệp Phó Chủ tịch HĐND huyện Hội đồng nhân dân huyện 0983487367 Nguyenvanhiep.hk@hatinh.gov.vn
3 Nguyễn Kim Tú Trưởng Ban KTXH Hội đồng nhân dân huyện 0912938213 Nguyenkimtu.hk@htinh.gov.vn
4 Nguyễn Thanh Tuấn Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện 0912517917 Nguyethanhtuan.hk@hatinh.gov.vn
5 Hồ Sỹ Đồng Phó Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện 0965299499 Hosydong.hk@hatinh.gov.vn
6 Phan Trọng Trường Phó Ban KTXH Hội đồng nhân dân huyện 0982873098 Phantrongtruong.hk@hatinh.gov.vn
7 Trần Tuấn Anh Chánh văn phòng HĐND-UBND Văn phòng HĐND&UBND huyện 0984170668 Tranntuananh.hk@hatinh.gov.vn
8 Lê Văn Hợp Phó Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND&UBND huyện 0915163989 Levanhop.hk@hatinh.gov.vn
9 Trần Thị Thùy Phó trưởng phòng Phòng Nội vụ 0983735788 Tranthithuy.hk@hatinh.gov.vn
10 Nguyễn Khánh Dũng Phó trưởng phòng Phòng Nội vụ 0987277786 Nguyenkhanhdung.hk@hatinh.gov.vn
11 Lê Hữu Đồng Trưỏng phòng Phòng Nội vụ 0984575788 Lehuudong.hk@hatinh.gov.vn
12 Bùi Ngọc Du Phó trưởng phòng Phòng LĐTB&XH 0989800032 Buingocdu.hk@hatinh.gov.vn
13 Nguyễn Thị Như Nguyệt Trưỏng phòng Phòng LĐTB&XH 0982972795 nguyenthinhunguyet.hk@hatinh.gov.vn
14 Nguyễn Thừa Lộc Phó trưởng phòng Phòng NN&PTNT 0868788377 Nguyenthualoc.hk@hatinh.gov.vn
15 Lê Quang Vinh Trưỏng phòng Phòng NN&PTNT 0982099394 Lequangvinh.hk@hatinh.gov.vn
16 Bùi Văn Thành Phó trưởng phòng Phòng VHTT 0985323426 Buivanthanh.hk@hatinh.gov.vn
17 Võ Văn Trình Trưỏng phòng Phòng VHTT 0988843653 Vovantrinh.hk@hatinh.gov.vn
18 Trần Hữu Minh Phó trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch 0916943888 Tranhuuminh.hk@hatinh.vn
19 Đặng Tuấn Anh Trưỏng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch 0985486898 Dangtuananh.hk@hatinh.gov.vn
20 Hà Thị Hiền Phó trưởng phòng Phòng GD-ĐT 0984070152 Hathihien.hk@hatinh.gov.vn
21 Phan Quốc Thanh Phó trưởng phòng Phòng GD-ĐT 0982812484 Phanquocthanh.hk@hatinh.gov.vn
22 Trần Đình Hùng Trưỏng phòng Phòng GD-ĐT 0912411588 Trandinhhung.hk@hatinh.gov.vn
23 Trần Văn Hương Phó trưởng phòng Phòng Tư pháp 0989326804 Tranvanhuong.hk@hatinh.gov.vn
24 Lê Thị Thanh Huyền Trưỏng phòng Phòng Tư pháp 0916599606 Lethithanhhuyen.hk@hatinh.gov.vn
25 Nguyễn Thị Huế Phó Chủ tịch hội Hội LH Phụ nữ 0983541222 Nguyenthihue.hk@hatinh.gov.vn
26 Trương Thị Hằng Chủ tịch hội Hội LH Phụ nữ 0982300478 Truongthihang.hk@hatinh.gov.vn
27 Trần Thanh Hải Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT 0988660738 Tranthanhhai.hk@hatinh.gov.vn
28 Lê Viết Hùng Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT 0984599436 - 0912126544 Leviethung.hk@hatinh.gov.vn
29 Lê Thị Huệ Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT 0982871858 Lethihue.hk@hatinh.gov.vn
30 Lê Thị Nhung Tuyết Phó Chủ tịch hội Hội Nông dân 0987404591 Lethinhungtuyet.hk@hatinh.gov.vn
  1 2 3 4 5