Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Giáo dục - Y tế

Thông báo thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia kỳ sát hạch phỏng vấn tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021-2022

Đăng ngày 05-10-2021 14:58
1153 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Căn cứ Văn bản số 4848/UBND-NC1 ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021-2022; ngày 14/9/2021, UBND huyện ban hành Quyết định số 10618/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021- 2022.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH