Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
TUYỂN DỤNG

Về việc đăng tải Đề cương ôn tập tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021

23-12-2021
Thực hiện các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Quyết định số 241-QĐ/TU, ngày 15/10/2021; Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 06/12/2021 về việc thành lập Hội đồng, ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021, Hội đồng tuyển...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH