Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Tin cải cách hành chính

Quy trình nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công

01-06-2019
Quy trình nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công
KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015

KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015

20-01-2019
Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-SKHCN ngày 15/01/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Chuyển đổi, xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2019; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 04/5/2018 của UBND huyện về việc Chuyển đổi, xây dựng mới và áp dụng Hệ thống quản...
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

06-12-2018
Thực hiện Kế hoạch số 457/KH-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016; Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 như sau:
Tuyên truyền Cải cách hành chính Nhà nước năm 2018

Tuyên truyền Cải cách hành chính Nhà nước năm 2018

06-12-2018
Thực hiện Kế hoạch 394/KH-UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo, quán triệt triển khai đến các phòng, ban, đơn vị và toàn thể CBCC với chủ trương tuyên truyền cải cách hành chính gắn với việc thực hiện nhiệm vụ cải...
Cải cách tài chính công

Cải cách tài chính công

05-12-2018
- Trên cơ sở phân biệt rõ cơ quan hành chính công quyền với tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công, trong 2 năm 2001 và 2002 thực hiện đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan hành chính, xóa bỏ chế độ cấp kinh phí theo số lượng biên chế, thay thế bằng cách tính toán kinh phí căn cứ vào kết quả và...
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH