Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Ngân sách

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022

24-11-2022
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021

22-11-2022
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021

Công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm 2022

08-07-2022
Báo cáo Công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm 2022

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

23-06-2022
Theo báo cáo phòng chuyên môn, đến hết tháng 6/2022 tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn huyện đạt thấp 18.040 triệu đồng/272.852 triệu đồng tổng kế hoạch vốn giao, bằng 7% kế hoạch

Về kế hoạch bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2022

01-03-2022
Nghị quyết Số: 31/NQ- HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Hương Khê, khóa XXI kỳ họp thứ 4 Về kế hoạch bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2022

Kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2022

22-02-2022
Báo cáo Kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2022

Về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

24-12-2021
Nghị quyết Số: 30/NQ- HĐND Về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Kết quả kiểm tra, đánh giá việc sử dụng vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020

22-09-2021
Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá việc sử dụng vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020

Dự kiến Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn từ nguồn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung của tỉnh bổ sung cho ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025

30-08-2021
Ngày 30 tháng 8 năm 2021, HĐND huyện Hương Khê đã ban hành Nghị Quyết số 19 /NQ-HĐND Về việc dự kiến Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn từ nguồn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung của tỉnh bổ sung cho ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025

Định hướng dự kiến kế hoạch danh mục dự án đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và lồng ghép các nguồn vốn khác giai đoạn 2021-2025

30-08-2021
Ngày 30 tháng 8 năm 2021, HĐND huyện Hương Khê đã ban hành Nghị Quyết số: 18 /NQ-HĐND Về định hướng dự kiến kế hoạch danh mục dự án đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và lồng ghép các nguồn vốn khác giai đoạn 2021-2025

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020

12-08-2021
Ngày 12 tháng 8 năm 2021 UBND huyện Hương Khê đã ban hành Quyết định Số: 9820/QD-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021.

Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2020

30-06-2021
Ngày 30 tháng 6 năm 2021, HĐND huyện Hương Khê đã ban hành Nghị Quyết số 12/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2020

Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách huyện và huy động, lồng ghép nguồn khác giai đoạn 2021-2025

30-06-2021
Ngày 30 tháng 6 năm 2021, HĐND huyện Hương Khê khóa XXX, kỳ họp thứ nhất đã ban hành Nghị Quyết Số 13/NQ-HĐND Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách huyện và huy động, lồng ghép nguồn khác giai đoạn 2021-2025

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021

04-02-2021
Ngày 04 tháng 02 năm 2021 UBND huyện Hương Khê đã ban hành Quyết định Số: 395/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021.

Phân bố dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2021

25-12-2020
Ngày 25 tháng 12 năm 2020 HĐND huyện Hương Khê đã ban hành Nghị quyết số 88 /NQ-HĐND về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2021
  1 2 3 4 5
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH