Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Hương Khê đẩy mạnh công tác chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại

Đăng ngày 27-04-2020 08:35
1608 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại”. Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể ở huyện Hương Khê đã tập trung tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi; chủ trọng công tác quản lý nhà nước đối với các sản phẩm và dịch vụ văn hóa, xây dựng môi trường sống văn minh, lành mạnh, quan tâm đến sự phát triển của nhân tố con người; gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW với các văn bản chỉ đạo về hoạt động văn hóa trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các ngành văn hóa, thông tin, giáo dục đào tạo, công an, quản lý thị trường trong việc kiểm soát, ngăn chặn các sản phẩm văn hoá phẩm độc hại, phản bác các thông tin sai trái, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH