Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Hội CCB

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Nguyễn Kim Đồng Phó Chủ tịch Hội Hội CCB 0966177711 Nguyenkimdong.hk@hatinh.gov.vn
2 Phan Xuân Chiến Phó Chủ tịch Hội CCB 0355922946 Phanxuanchien.hk@hatinh.gov.vn