Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Xã Phú Phong

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Lê Danh Vĩnh Chủ tịch UBND xã Xã Phú Phong 0984322975 Ledanhvinh.hk@hatinh.gov.vn
2 Ngô Quang Hùng Chủ tịch UBND xã Xã Phú Phong 0979882112 Ngoquanghung.hk@hatinh.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thân Bí thư Đảng ủy Xã Phú Phong 0916137552 Nguyenthithan.hk@hatinh.gov.vn