Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Xã Hương Long

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Trương Quang Thụy Chủ tịch UBND xã Xã Hương Long 945457222 truongquangthuy.hk@hatinh.gov.vn
2 Nguyễn Quốc Việt Chủ tịch UBND xã Xã Hương Long 983736333 nguyenquocviet.hk@hatinh.gov.vn
3 Phan Duy Nghị Phó Bí thư Xã Hương Long 0911637561 phanduynghi.hk@hatinh.gov.vn
4 Nguyễn Trung Thương Bí thư Đảng ủy Xã Hương Long 0972027181 nguyentrungthuong.hk@hatinh.gov.vn