Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Xã Hương Đô

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Biện Văn Bảo Phó CT UBND xã Xã Hương Đô 0985499965 bienvanbao.hk@hatinh.gov.vn
2 Nguyễn Hồng Sơn Chủ tịch UBND xã Xã Hương Đô 0987524137 nguyenhongson.hk@hatinh.gov.vn
3 Đinh Văn Lâm Phó Bí thư Xã Hương Đô 0933382059 dinhvanlam.hk@hatinh.gov.vn
4 Trần Thị Hồng Thắm Bí thư Đảng ủy Xã Hương Đô 0985618356 tranthihongtham.hk@hatinh.gov.vn