Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Xã Hà Linh

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Đặng Thị Yên Phó CT UBND xã Xã Hà Linh 0987010516 dangthiyen.hk@hatinh.gov.vn
2 Đặng Văn Sơn Phó CT UBND xã Xã Hà Linh 0978978235 dangvanson.hk@hatinh.gov.vn
3 Đặng Văn Cúc Chủ tịch UBND xã Xã Hà Linh 0387049710 dangvancuc.hk@hatinh.gov.vn
4 Lê Xuân Phú Bí thư Đảng ủy Xã Hà Linh 0989015139 lexuanphiu.hk@hatinh.gov.vn