Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Xã Gia Phố

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Đặng Viết Long Chủ tịch UBND xã Xã Gia Phố 0327236668 Dangvietlong.hk@hatinh.gov.vn
2 Nguyễn Văn Duy Phó CT UBND xã Xã Gia Phố 0973322664 Nguyenvanduy.hk@hatinh.gov.vn
3 Đặng Hồng Thanh Bí thư Đảng ủy Xã Gia Phố 0912521720 Danghongthanh.hk@hatinh.goc.vn