Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin thuế, phí, lệ phí

Về việc tập trung đẩy mạnh nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023

Đăng ngày 18-01-2023 16:55
15 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thu ngân sách năm 2023 đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động, quyết liệt tập trung, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chủ yếu sau:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH