Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Văn phòng Huyện ủy

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Phan Văn Long Chánh văn phòng Huyện ủy Văn phòng Huyện ủy 0986741688
2 Lê Thanh Hải Phó văn phòng Văn phòng Huyện ủy 0979292666 lethanhhai.hk@hatinh,gov.vn
3 Phan Thị Hiền Phó văn phòng Văn phòng Huyện ủy 0968114457 phanthihien.hk@hatinh,gov.vn