Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Văn bản quản lý

Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

15-06-2021
Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định Số 942/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và An toàn, An ninh mạng

Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và An toàn, An ninh mạng

26-01-2021
Ngày 25 tháng 1 năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định Số 91/QĐ-BTTTT về việc Thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và An toàn, An ninh mạng

Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

29-10-2020
Ngày 29 tháng 10 năm 2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch Số 393/KH-UBND về việc Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Quyết định Phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

03-06-2020
Ngày 03 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định Số 749/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH