Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Văn bản quản lý

Đẩy mạnh số hóa, thanh toán trực tuyến hồ sơ TTHC và đăng ký tài khoản trên cổng Dịch vụ công quốc gia

12-04-2023
Ngày 12/4/2023, UBND huyện ban hành Công văn số 774/UBND-VP về việc đẩy mạnh số hóa, thanh toán trực tuyến hồ sơ TTHC và đăng ký tài khoản trên cổng Dịch vụ công quốc gia

Triển khai thực hiện dịch vụ bưu chính công ích tại các xã, thị trấn

27-03-2023
Ngày 27/3/2023, UBND huyện ban hành Văn bản số 610/UBND-VHTT về việc triển khai thực hiện dịch vụ bưu chính công ích tại các xã, thị trấn

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CHUYỂN ĐỔI SỐ GẮN VỚI CÁC NHIỆM VỤ ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ

27-03-2023
Ngày 27/3/2023, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND về việc tuyên truyền chuyển đổi số gắn với các nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn huyện Hương Khê năm 2023

KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN AN NINH MẠNG NĂM 2023

08-03-2023
Ngày 08/3/2023, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 40 về chuyển đổi số và đảm bảo an toàn an ninh mạng năm 2023

Kế hoạch Triển khai, thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn huyện Hương Khê năm 2023

06-03-2023
Ngày 06/3/2023, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND về việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn huyện Hương Khê năm 2023
Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Hương Khê

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Hương Khê

21-10-2022
Ngày 21 tháng 10 năm 2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định Số 4755/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Hương Khê

KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯƠNG KHÊ GIAI ĐOẠN 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

20-05-2022
Ngày 18/5/2022, UBND huyện Hương Khê ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND về Chuyển đổi số trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

15-06-2021
Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định Số 942/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và An toàn, An ninh mạng

Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và An toàn, An ninh mạng

26-01-2021
Ngày 25 tháng 1 năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định Số 91/QĐ-BTTTT về việc Thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và An toàn, An ninh mạng

Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

29-10-2020
Ngày 29 tháng 10 năm 2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch Số 393/KH-UBND về việc Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Quyết định Phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

03-06-2020
Ngày 03 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định Số 749/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
  1 2 3 4 5
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH