Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Văn bản CĐĐH công tác PBGDPL
Hương Khê: Tập huấn pháp luật về hòa giải ở cơ sở,  Luật Tố cáo và Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018

Hương Khê: Tập huấn pháp luật về hòa giải ở cơ sở, Luật Tố cáo và Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018

10-10-2019
Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019- 2020” trên địa bàn huyện; Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tập huấn pháp luật về hòa giải ở cơ sở, Luật Tố cáo và Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các phòng, đơn vị chuyên môn, đoàn thể...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH