Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin tuyên truyền - PBGDPL

Triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về Phòng chống tham nhũng

Đăng ngày 21-09-2021 15:26
5562 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Văn bản số 417/TT-NV3 ngày 30/8/2021 của Thanh tra tỉnh về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”, để Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; đáp ứng các mục tiêu, chất lượng và thời gian theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, qua đó thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 11/11/2019 của UBND huyện về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn huyện Hương Khê, UBND huyện giao:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH