Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo

Tình hình công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư tháng 11 năm 2023

Đăng ngày 15-11-2023 08:19
21 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Văn bản số 5284/UBND-TCD ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc báo cáo công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh từ ngày 11/10/2023 đến ngày 10/11/2023; UBND huyện báo cáo kết quả như sau:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH