Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin thuế, phí, lệ phí

Rà soát hộ kinh doanh, lập bộ quản lý phí môn bài, bộ thuế hộ, cá nhân kinh doanh năm 2024

Đăng ngày 06-10-2023 16:30
174 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Để công tác quản lý hộ cá nhân kinh doanh năm 2024 và công tác lập bộ phí môn bài, bộ thuế khoán năm 2024 được thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả, đúng quy trình quản lý thuế, Chi cục yêu cầu các Đội thuế thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh tại văn bản số 2769/CTHTI-HKDCN ngày 04/10/2023, đồng thời phối hợp triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH