Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
QH, KH sử dụng, giá và thu hồi đất

Cấp kinh phí lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022

18-04-2022
Quyết định về việc cấp kinh phí lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hương Khê

07-04-2022
Thông báo Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hương Khê

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

21-02-2022
Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Nghị quyết Thông qua danh mục Quy hoạch sử dụng đất và dự kiến danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022 chưa được phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Hương Khê

07-12-2021
Ngày 30 tháng 11 năm 2021, HĐND huyện Hương Khê ban hành Nghị quyết Số: 20/NQ-HĐND về Thông qua danh mục Quy hoạch sử dụng đất và dự kiến danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022 chưa được phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện...

Kế hoạch bảo vệ môi trường và xã hội (ESMP) thuộc dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển

03-12-2021
Kế hoạch bảo vệ môi trường và xã hội (ESMP) thuộc dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển

Kết quả lập, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2016-2020 huyện Hương Khê

18-08-2021
Thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 và tiến độ lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030.

Thực hiện giải phóng mặt bằng công trình: Công viên cây xanh kết hợp quảng trường trung tâm huyện Hương Khê

02-08-2021
Về việc thực hiện giải phóng mặt bằng công trình: Công viên cây xanh kết hợp quảng trường trung tâm huyện Hương Khê

Kiểm tra các tổ chức, cá nhân vi phạm về sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn huyện

02-08-2021
Kế hoạch kiểm tra các tổ chức, cá nhân vi phạm về sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn huyện

Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

05-07-2021
Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

Phương án phát triển cụm công nghiệp để tích hợp vào quy hoạch phát triển KCN, CCN của tỉnh.

16-06-2021
V/v rà soát phương án phát triển cụm công nghiệp để tích hợp vào quy hoạch phát triển KCN, CCN của tỉnh.

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2021

01-04-2021
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2021

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh

26-03-2021
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hương Khê

21-01-2021
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hương Khê

Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình đường Quốc phòng xã Hòa Hải

11-08-2020
Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình đường Quốc phòng xã Hòa Hải
  1 2 3 4 5
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH