Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vôn

Kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2023

14-02-2023
Căn cứ Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách; tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2022 - 2025; định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2023; Nghị quyết số 96/NQ-HĐND...

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

23-06-2022
Theo báo cáo phòng chuyên môn, đến hết tháng 6/2022 tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn huyện đạt thấp 18.040 triệu đồng/272.852 triệu đồng tổng kế hoạch vốn giao, bằng 7% kế hoạch

Về kế hoạch bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2022

01-03-2022
Nghị quyết Số: 31/NQ- HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Hương Khê, khóa XXI kỳ họp thứ 4 Về kế hoạch bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2022

Kết quả kiểm tra, đánh giá việc sử dụng vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020

22-09-2021
Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá việc sử dụng vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020

Dự kiến Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn từ nguồn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung của tỉnh bổ sung cho ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025

30-08-2021
Ngày 30 tháng 8 năm 2021, HĐND huyện Hương Khê đã ban hành Nghị Quyết số 19 /NQ-HĐND Về việc dự kiến Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn từ nguồn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung của tỉnh bổ sung cho ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025

Định hướng dự kiến kế hoạch danh mục dự án đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và lồng ghép các nguồn vốn khác giai đoạn 2021-2025

30-08-2021
Ngày 30 tháng 8 năm 2021, HĐND huyện Hương Khê đã ban hành Nghị Quyết số: 18 /NQ-HĐND Về định hướng dự kiến kế hoạch danh mục dự án đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và lồng ghép các nguồn vốn khác giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách huyện và huy động, lồng ghép nguồn khác giai đoạn 2021-2025

30-06-2021
Ngày 30 tháng 6 năm 2021, HĐND huyện Hương Khê khóa XXX, kỳ họp thứ nhất đã ban hành Nghị Quyết Số 13/NQ-HĐND Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách huyện và huy động, lồng ghép nguồn khác giai đoạn 2021-2025
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH