Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Cẩm nang du lịch

Một số vấn đề về công tác đầu tư, quản lý, khai thác các di tích lịch sử- văn hoá trên địa bàn huyện Hương Khê

Đăng ngày 26-03-2015 08:12
253 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hương Khê là huyện có lịch sử hình thành và phát triển lâu dài, trên địa bàn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa có giá trị. Hiện nay, toàn huyện có 60 di tích và phế tích, trong đó có 16 di tích được xếp hạng (5 di tích cấp quốc gia, 11 di tích cấp tỉnh). Trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhiều di tích được trùng tu, tôn tạo, bảo vệ, xếp hạng. UBND các xã, thị trấn có di tích đã thành lập, kiện toàn Ban quản lý, Ban lễ nghi, Ban hộ tự. Một số địa phương đã ban hành, bổ sung quy chế, nội quy hoạt động tại các khu di tích (như xã Phú Phong, Hương Vĩnh, Phú Gia); hoạt động của các di tích ngày càng đi vào quy cũ, từng bước đáp ứng nhu cầu tâm linh của nhân dân.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH