Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Lễ hội truyền thống
Hương Khê với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Hương Khê với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

15-02-2019
Trong những năm qua, nhận thức về văn hóa của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn huyện được nâng lên; đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng phong phú; nhiều giá trị văn hóa truyền thống được phát huy; hình thành mới các chuẩn mực văn hóa, đạo đức, công nghệ thông tin có bước phát...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH