Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Kiểm soát thủ tục hành chính

Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III; Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Quý IV năm 2021

22-09-2021
Báo cáo công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III; Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Quý IV năm 2021
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019 trên địa bàn huyện Hương Khê

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019 trên địa bàn huyện Hương Khê

20-03-2019
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019 trên địa bàn huyện Hương Khê
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH