Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin cải cách hành chính

Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022 trên địa bàn huyện

Đăng ngày 14-03-2022 08:50
420 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện các quy định về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; công tác kiểm soát TTHC, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử năm 2022 của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ; Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND huyện ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2022 trên địa bàn huyện như sau:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH