Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vôn

Kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2023

Đăng ngày 14-02-2023 08:18
279 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Căn cứ Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách; tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2022 - 2025; định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2023; Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND tỉnh phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 cho huyện Hương Khê; HĐND huyện Hương Khê đã ban hành Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 và UBND huyện đã ban hành Quyết định số 6278/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2023, kinh phí cụ thể như sau:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH