Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Văn bản quản lý

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CHUYỂN ĐỔI SỐ GẮN VỚI CÁC NHIỆM VỤ ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ

Đăng ngày 27-03-2023 10:08
51 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 27/3/2023, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND về việc tuyên truyền chuyển đổi số gắn với các nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn huyện Hương Khê năm 2023

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH