Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Chính quyền

KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015

Đăng ngày 20-01-2019 16:47
1533 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-SKHCN ngày 15/01/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Chuyển đổi, xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2019; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 04/5/2018 của UBND huyện về việc Chuyển đổi, xây dựng mới và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước huyện Hương Khê, giai đoạn 2018 - 2021. Uỷ ban nhân dân huyện Hương Khê xây dựng Kế hoạch chuyển đổi, xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của Cơ quan UBND huyện, tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2019, như sau:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH