Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
ISO 9001-2008

Kế hoạch Xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn huyện năm 2020

04-02-2020
Kế hoạch Xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn huyện năm 2020
Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

08-11-2019
Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015

KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015

20-01-2019
Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-SKHCN ngày 15/01/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Chuyển đổi, xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2019; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 04/5/2018 của UBND huyện về việc Chuyển đổi, xây dựng mới và áp dụng Hệ thống quản...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH