Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Giáo dục - Y tế

Hương khê, tập trung triển khai Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, thị trấn

Đăng ngày 29-08-2020 21:45
123 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Kết luận số 30-KL/TW, ngày 08/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Đề án Trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2018-2020, cấp ủy huyện Hương Khê đã chỉ đạo ban hành các văn bản để triển khai thực hiện, như: Kế hoạch số 197-KH/HU, ngày 16/4/2018 về triển khai thực hiện Đề án Trang bị sách cho cơ sở xã, thị trấn; Công văn số 35-CV/BTG, ngày 27/4/2018 về phân bổ sách về các xã, thị trấn theo Đề án Trang bị sách cho cơ sở xã, thị trấn,…; hướng dẫn triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, có hiệu quả, thống nhất theo đúng quy định và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

. . . . .
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH