Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Lễ hội truyền thống

Hương Khê với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Đăng ngày 15-02-2019 16:03
631 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong những năm qua, nhận thức về văn hóa của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn huyện được nâng lên; đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng phong phú; nhiều giá trị văn hóa truyền thống được phát huy; hình thành mới các chuẩn mực văn hóa, đạo đức, công nghệ thông tin có bước phát triển mạnh mẽ. Các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp trong nhân dân được nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng. Đặc biệt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH