Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Hội Nông dân

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Võ Viết Minh Châu Hội Nông dân 0913876365 - 0984088456 Vovietminhchau.hk@hatinh.gov.vn
2 Lê Thị Nhung Tuyết Phó Chủ tịch hội Hội Nông dân 0987404591 Lethinhungtuyet.hk@hatinh.gov.vn