Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Hội LH Phụ nữ

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Trần Thị Hồng Thắm Chủ tịch Hội LH Phụ nữ 0985628356 Tranhongthamhk@gmail.com
2 Nguyễn Thị Huế Phó Chủ tịch hội Hội LH Phụ nữ 0983541222 Nguyenthihue.hk@hatinh.gov.vn