Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Hội LH Phụ nữ

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Nguyễn Thị Huế Phó Chủ tịch hội Hội LH Phụ nữ 0983541222 Nguyenthihue.hk@hatinh.gov.vn
2 Trương Thị Hằng Chủ tịch hội Hội LH Phụ nữ 0982300478 Truongthihang.hk@hatinh.gov.vn