Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Hội đồng nhân dân huyện

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Nguyễn Văn Hiệp Ủy viên BTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện Hội đồng nhân dân huyện 0983487367 Nguyenvanhiep.hk@hatinh.gov.vn
2 Đặng Thị Quỳnh Anh Phó Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện 0977418865 dangthiquynhanh.hk@hatinh.gov.vn
3 Phan Trọng Trường Phó Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện 0982873098 Phantrongtruong.hk@hatinh.gov.vn