Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Hội đồng nhân dân huyện

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Lê Ngọc Huấn Chủ tịch HĐND huyện Hội đồng nhân dân huyện 0915406219 - 0985273636 Lengochuan.hk@hatinh.gov.vn
2 Nguyễn Văn Hiệp Phó Chủ tịch HĐND huyện Hội đồng nhân dân huyện 0983487367 Nguyenvanhiep.hk@hatinh.gov.vn
3 Nguyễn Kim Tú Trưởng Ban KTXH Hội đồng nhân dân huyện 0912938213 Nguyenkimtu.hk@htinh.gov.vn
4 Nguyễn Thanh Tuấn Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện 0912517917 Nguyethanhtuan.hk@hatinh.gov.vn
5 Hồ Sỹ Đồng Phó Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện 0965299499 Hosydong.hk@hatinh.gov.vn
6 Phan Trọng Trường Phó Ban KTXH Hội đồng nhân dân huyện 0982873098 Phantrongtruong.hk@hatinh.gov.vn