Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Dự án, đấu thầu mua sắm công

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình đập Bắc, xã Phú Gia, huyện Hương Khê

02-01-2020
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình đập Bắc, xã Phú Gia, huyện Hương Khê

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình hồ chứa nước Đá Bàn, xã Hương Đô, huyện Hương Khê

02-12-2019
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình hồ chứa nước Đá Bàn, xã Hương Đô, huyện Hương Khê
Quyết định...Tiểu dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê, huyện Hương Khê” thuộc Dự án “ Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung bộ”

Quyết định...Tiểu dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê, huyện Hương Khê” thuộc Dự án “ Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung bộ”

02-12-2019
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và các Báo cáo thành phần Tiểu dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê, huyện Hương Khê” thuộc Dự án “ Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí...
  1 2 3 4 5 6
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH