Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch

DANH MỤC ĐỀ XUẤT LẬP QUY HOẠCH (HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ) GIAI ĐOẠN 2022-2023

Đăng ngày 30-07-2022 10:06
206 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Văn bản số 1047/SXD-QHHT¬4 ngày 09/5/2022 của Sở Xây dựng về việc tăng cường công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; sau khi giao các phòng, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu rà soát, UBND huyện Hương Khê đề xuất danh mục dự án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn huyện trong năm 2022 và năm 2023 do cơ quan nhà nước tổ chức lập (theo biểu mẫu gửi kèm).

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH