Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Danh bạ Hương Khê

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Cao Viết Hòa Bí thư Đảng ủy Xã Hương Trạch 0329111999 Caoviethoa.hk@hatinh.gov.vn
2 Cao Quốc Hội Chủ tịch UBND xã Xã Hương Trạch 0988207833 Caoquochoi.hk@hatinh.gov.vn
3 Cao Song Giang Phó CT UBND xã Xã Hương Trạch 0919674689 Caosonggiang.hk@hatinh.gov.vn
4 Phan Anh Thái Phó CT UBND xã Xã Hương Trạch 0972468279 Phananhthai.hk@hatinh.gov.vn
5 Nguyễn Thị Thân Bí thư Đảng ủy Xã Phú Phong 0916137552 Nguyenthithan.hk@hatinh.gov.vn
6 Ngô Quang Hùng Chủ tịch UBND xã Xã Phú Phong 0979882112 Ngoquanghung.hk@hatinh.gov.vn
7 Lê Danh Vĩnh Chủ tịch UBND xã Xã Phú Phong 0984322975 Ledanhvinh.hk@hatinh.gov.vn
8 Lê Đăng Lợi Bí thư Đảng ủy Xã Hương Bình 0979 321 204 ledangloi.hk@hatinh.gov.vn
9 Đặng Quốc Bảo Chủ tịch UBND xã Xã Hương Bình 0962 142 559 dangquocbao.hk@hatinh.gov.vn
10 Trần Văn Khoa Phó CT UBND xã Xã Hương Bình 0977 107 266 tranvankhoa/hk@hatinh.gov.vn
11 Phan Đình Hùng Bí thư Đảng ủy Xã Hương Giang 0985238334 phandinhhung.hk@hatinh.gov.vn
12 Trần Quốc Hoàn Chủ tịch UBND xã Xã Hương Giang 0858895789 tranquochoan.hk@hatinh.gov.vn
13 Trần Văn Tùng Phó CT UBND xã Xã Hương Giang 0985825783 tranvantung.kh@hatinh.gov.vn
14 Hồ Sỹ Đồng Bí thư Xã Hà Linh 0934990688 Hosydonghk.@gmail.com
15 Bùi Ngọc Du Chủ tịch UBND xã Xã Hà Linh 0989800032 Buingocdu.hk@hatinh.gov.vn
16 Đặng Thị Yên Phó CT UBND xã Xã Hà Linh 0987010516 dangthiyen.hk@hatinh.gov.vn
17 Đặng Văn Sơn Phó CT UBND xã Xã Hà Linh 0978978235 dangvanson.hk@hatinh.gov.vn
18 Nguyễn Đình Hậu Bí thư Đảng ủy Xã Hòa Hải 0968470576 nguyendinhhau.hk@hatinh.gov.vn
19 Nguyễn Văn Phú Chủ tịch UBND xã Xã Hòa Hải 0334284200 nguyenvanphu.hk@hatinh.gov.vn
20 Hồ Thị Huyền Phó Bí thư Xã Hòa Hải 0984640429 hothihuyen.hk@hatinh.gov.vn
21 Nguyễn Trọng Vỹ Bí thư Đảng ủy Xã Phúc Trạch 0979962282 nguyentrongvy.hk@hatinh.gov.vn
22 Trần Quốc Khánh Chủ tịch UBND xã Xã Phúc Trạch 0979873254 tranquockhanh.hk@hatinh.gov.vn
23 Phạm Quang Ngọ Phó Bí thư Xã Phúc Trạch 0963097178 phamquangngo.hk@hatinh.gov.vn
24 Nguyễn Xuân Nghĩa Phó CT UBND xã Xã Phúc Trạch 0984640367 nguyenxuannghia.hk@hatinh.gov.vn
25 Phạm Thị Hạnh Phó CT UBND xã Xã Phúc Trạch 0987021548 phamthihanh.hk@hatinh.gov.vn
26 Nguyễn Tuấn Anh Bí thư Xã Hương Đô 0989719623 nguyentuananh.hkht@gmail.com
27 Nguyễn Hồng Sơn Chủ tịch UBND xã Xã Hương Đô 0987524137 nguyenhongson.hk@hatinh.gov.vn
28 Đinh Văn Lâm Phó Bí thư Xã Hương Đô 0933382059 dinhvanlam.hk@hatinh.gov.vn
29 Đinh Quốc Quân Phó CT UBND xã Xã Hương Đô 0985499965 dinhquocquan.hk@hatinh.gov.vn
30 Trần Đình Lâm Bí thư Đảng ủy Xã Lộc Yên 0983465377 dinhvanlam.hk@hatinh.gov.vn
  2 3 4 5 6 7 8