Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Danh bạ Hương Khê

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Nguyễn Văn Hùng Bí thư Đảng ủy Xã Phúc Đồng 0967848181 Nguyenvanhung.gov.vn
2 Võ Văn Lễ Chủ tịch UBND xã Xã Phúc Đồng 0986152234 Vovanle.hk@hatinh.gov.vn
3 Nguyễn Tuấn Anh Phó CT UBND xã Xã Phúc Đồng 0963630068 Nguyentuananh.hk@hatinh.gov.vn
4 Lê Công Anh Bí thư Đảng ủy Xã Phú Gia 0988903297 Leconganh.hk@hatinh.gov.vn
5 Đặng Minh Chung Phó Bí thư Xã Phúc Đồng 0978475035 Dangminhchung.hk@hatinh.gov.vn
6 Nguyễn Văn Nhân Chủ tịch UBND xã Xã Phú Gia 0988903738 Nguyenvannhan.hk@hatinh.gov.vn
7 Phan Đình Trọng Phó Bí thư Đảng ủy Xã Phú Gia 0912684869 Phandinhtrong.hk@hatinh.gov.vn
8 Trần Văn Tuân Phó CT UBND xã Xã Phú Gia 0968120715 Tranvantuan.hk@hatinh.gov.vn
9 Trần Phúc Anh Bí thư Đảng ủy Xã Hương Liên 0943385966 Tranphucanh.hk@hatinh.gov.vn
10 Phan Đình Long Chủ tịch UBND xã Xã Phú Gia 0986331082 Phandinhlong.hk@hatinh.gov.vn
11 Đinh Văn Sánh Chủ tịch UBND xã Xã Hương Liên 0968004476 Dinhvansanh.hk@hatinh.gov.vn
12 Đậu Xuân Hùng Phó Bí thư Đảng ủy xã Xã Hương Liên 0969325569 Dauxuanhung.hk@hatinh.gov.vn
13 Phan Thanh Lê Phó Chủ tịch UBND xã Xã Hương Liên 0388733875 Phanlethanh.hk@hatinh.gov.vn
14 Trương Thị Hằng Bí thư Xã Hương Xuân 0982300478 Truongthihanghk@gmail.com
15 Trịnh Xuân Thắng Chủ tịch UBND Xã Hương Xuân 0973110536 Trinhxuanthang.hk@hatinh.gov.vn
16 Phan Văn Dinh Phó Bí thư Đảng ủy xã Xã Hương Xuân 0982127623 Phanvandinh.hk@hatinh.gov.vn
17 Trịnh Xuân Trọng Phó Chủ tịch UBND xã Xã Hương Xuân Trĩnhuantrong.hk@hatinh.gov.vn
18 Phan Thế Hòa Chủ tịch UBND xã Xã Hương Trà 0982268990 Phanthehoa.hk@hatinh.gov.vn
19 Tống Thị Mai Phượng Phó Bí thư Xã Hương Trà Tongthimaiphung.hk@hatinh.gov.vn
20 Nguyễn Hồng Phong Phó CT UBND xã Xã Hương Trà 0979297199 Tranxuanphong.hk@hatinh.gov.vn
21 Nguyễn Ngọc Thọ Bí thư Đảng ủy Xã Hương Thủy 0974.753.339 nguyenngoctho.hk@hatinh.gov.vn
22 Ngô Xuân Tân Chủ tịch UBND xã Xã Hương Thủy 0975.374.123 ngoxuantan.hk@hatinh.gov.vn
23 Lê Thanh Bình Phó Bí thư Xã Hương Thủy 0974.887.194 lethanhbinh.hk@hatinh.gov.vn
24 Nguyễn Văn Triều Phó CT UBND xã Xã Hương Thủy 0974.383.320 nguyenvantrieu.h@hatinh.gov.vn
25 Nguyễn Quốc Việt Chủ tịch UBND xã Xã Hương Long 983736333 nguyenquocviet.hk@hatinh.gov.vn
26 Trương Quang Thụy Chủ tịch UBND xã Xã Hương Long 945457222 truongquangthuy.hk@hatinh.gov.vn
27 Phan Duy Nghị Phó Bí thư Xã Hương Long 0911637561 phanduynghi.hk@hatinh.gov.vn
28 Đặng Viết Long Chủ tịch UBND xã Xã Gia Phố 0327236668 Dangvietlong.hk@hatinh.gov.vn
29 Đặng Hồng Thanh Bí thư Đảng ủy Xã Gia Phố 0912521720 Danghongthanh.hk@hatinh.goc.vn
30 Nguyễn Văn Duy Phó CT UBND xã Xã Gia Phố 0973322664 Nguyenvanduy.hk@hatinh.gov.vn
  1 2 3 4 5 6 7