Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Danh bạ Hương Khê

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Lê Thanh Bình Phó Bí thư Xã Hương Thủy 0974.887.194 lethanhbinh.hk@hatinh.gov.vn
2 Nguyễn Ngọc Thọ Bí thư Đảng ủy Xã Hương Thủy 0974.753.339 nguyenngoctho.hk@hatinh.gov.vn
3 Trương Quang Thụy Chủ tịch UBND xã Xã Hương Long 945457222 truongquangthuy.hk@hatinh.gov.vn
4 Nguyễn Quốc Việt Chủ tịch UBND xã Xã Hương Long 983736333 nguyenquocviet.hk@hatinh.gov.vn
5 Phan Duy Nghị Phó Bí thư Xã Hương Long 0911637561 phanduynghi.hk@hatinh.gov.vn
6 Nguyễn Trung Thương Bí thư Đảng ủy Xã Hương Long 0972027181 nguyentrungthuong.hk@hatinh.gov.vn
7 Phan Thế Hòa Chủ tịch UBND xã Xã Hương Trà 0982268990 Phanthehoa.hk@hatinh.gov.vn
8 Nguyễn Văn Phú Chủ tịch UBND xã Xã Hòa Hải 0334284200 nguyenvanphu.hk@hatinh.gov.vn
9 Hồ Thị Huyền Phó Bí thư Xã Hòa Hải 0984640429 hothihuyen.hk@hatinh.gov.vn
10 Nguyễn Đình Hậu Bí thư Đảng ủy Xã Hòa Hải 0968470576 nguyendinhhau.hk@hatinh.gov.vn
11 Nguyễn Xuân Nghĩa Phó CT UBND xã Xã Phúc Trạch 0984640367 nguyenxuannghia.hk@hatinh.gov.vn
12 Phạm Thị Hạnh Phó CT UBND xã Xã Phúc Trạch 0987021548 phamthihanh.hk@hatinh.gov.vn
13 Trần Quốc Khánh Chủ tịch UBND xã Xã Phúc Trạch 0979873254 tranquockhanh.hk@hatinh.gov.vn
14 Phạm Quang Ngọ Phó Bí thư Xã Phúc Trạch 0963097178 phamquangngo.hk@hatinh.gov.vn
15 Nguyễn Trọng Vỹ Bí thư Đảng ủy Xã Phúc Trạch 0979962282 nguyentrongvy.hk@hatinh.gov.vn
16 Biện Văn Bảo Phó CT UBND xã Xã Hương Đô 0985499965 bienvanbao.hk@hatinh.gov.vn
17 Nguyễn Hồng Sơn Chủ tịch UBND xã Xã Hương Đô 0987524137 nguyenhongson.hk@hatinh.gov.vn
18 Đinh Văn Lâm Phó Bí thư Xã Hương Đô 0933382059 dinhvanlam.hk@hatinh.gov.vn
19 Trần Thị Hồng Thắm Bí thư Đảng ủy Xã Hương Đô 0985618356 tranthihongtham.hk@hatinh.gov.vn
20 Nguyễn Chí Thiên Phó CT UBND xã Xã Lộc Yên 0986722648 nguyenchithien.hk@hatinh.gov.vn
21 Nguyễn Văn Ngọc Phó CT UBND xã Xã Lộc Yên 0978950789 nguyenvanngoc.hk@hatinh.gov.vn
22 Nguyễn Văn Hưng Chủ tịch UBND xã Xã Lộc Yên 0974206782 nguyenvanhung.hk@hatinh.gov.vn
23 Nguyễn Khắc Huỳnh Phó Bí thư Xã Lộc Yên 0988317242 nguyenkhachuynh,hk@hatinh.gov.vn
24 Trần Đình Lâm Bí thư Đảng ủy Xã Lộc Yên 0983465377 dinhvanlam.hk@hatinh.gov.vn
25 Nguyễn Quốc Bảo Phó phòng Phòng TN-MT 0978123388 nguyenquocbao.hk@hatinh.gov.vn
26 Nguyễn Xuân Quyền Trưởng phòng Phòng TN-MT 0913087774 - 0984447788 nguyenxuanquyen.hk@hatinh,gov.vn
27 Dương Hạnh Đạt Phó Bí thư Huyện đoàn 0985486899 Duonghanhdat.hk@hatinh.gov.vn
28 Nguyễn Thanh Hải Bí thư Huyện đoàn 0915378689 - 0971362213 Nguyethanhhai.hk@hatinh.gov.vn
29 Nguyễn Anh Tuấn Phó Ban (phụ trách) Ban A 0911181999 Nguyenanhtuan.hk@hatinh.vn
30 Trần Trí Thảo Phó CT UBND xã Thị trấn Hương Khê 0912676872 Trantrithao.hk@hatinh.gov.vn
  1 2 3 4 5 6