Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Công khai ngân sách huyện

Công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm 2022

08-07-2022
Báo cáo Công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm 2022

Kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2022

22-02-2022
Báo cáo Kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2022

Về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

24-12-2021
Nghị quyết Số: 30/NQ- HĐND Về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020

12-08-2021
Ngày 12 tháng 8 năm 2021 UBND huyện Hương Khê đã ban hành Quyết định Số: 9820/QD-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021.

Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2020

30-06-2021
Ngày 30 tháng 6 năm 2021, HĐND huyện Hương Khê đã ban hành Nghị Quyết số 12/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2020

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021

04-02-2021
Ngày 04 tháng 02 năm 2021 UBND huyện Hương Khê đã ban hành Quyết định Số: 395/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021.

Phân bố dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2021

25-12-2020
Ngày 25 tháng 12 năm 2020 HĐND huyện Hương Khê đã ban hành Nghị quyết số 88 /NQ-HĐND về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2021
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH