Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Công khai ngân sách huyện

Tình hình thực hiện công khai dự toán, quyết toán NSNN hàng năm

29-09-2023
Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán, quyết toán NSNN hàng năm

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022

07-08-2023
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2022 (số liệu chi tiết như phụ lục kèm theo).

Báo cáo công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

07-07-2023
Công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

07-07-2023
Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

Kết quả thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

21-06-2023
Báo cáo Kết quả thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2022

21-06-2023
Báo cáo Quyết toán thu chi ngân sách huyện năm 2022

phân bổ nguồn vốn ngân sách ngân sách tỉnh phần hỗ trợ huyện chưa đạt chuẩn từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 (đợt 2)

13-02-2023
Quyết định Về việc phân bổ nguồn vốn ngân sách ngân sách tỉnh phần hỗ trợ huyện chưa đạt chuẩn từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 (đợt 2)

Về việc đề xuất kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương

09-02-2023
Về việc đề xuất kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023

30-12-2022
Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023

Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý 3 năm 2022

08-12-2022
Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý 3 năm 2022

Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý 2 năm 2022

07-12-2022
Quyết định về việc Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý 2 năm 2022

Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý 1 năm 2022

06-12-2022
Quyết định công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý 1 năm 2022

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022

24-11-2022
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021

22-11-2022
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021

Công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm 2022

08-07-2022
Báo cáo Công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm 2022

Kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2022

22-02-2022
Báo cáo Kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2022

Về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

24-12-2021
Nghị quyết Số: 30/NQ- HĐND Về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020

12-08-2021
Ngày 12 tháng 8 năm 2021 UBND huyện Hương Khê đã ban hành Quyết định Số: 9820/QD-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021.

Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2020

30-06-2021
Ngày 30 tháng 6 năm 2021, HĐND huyện Hương Khê đã ban hành Nghị Quyết số 12/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2020

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021

04-02-2021
Ngày 04 tháng 02 năm 2021 UBND huyện Hương Khê đã ban hành Quyết định Số: 395/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021.
  1 2 3 4 5
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH