Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Cơ cấu tổ chức

Liên đoàn Lao động huyện

17-09-2020
Cơ cấu tổ chức Liên đoàn Lao động huyện Hương Khê

Phòng Tư pháp

15-09-2020

Phòng thống kê

14-09-2020
Danh sách cán bộ

Văn phòng HĐND và UBND

14-09-2020
Cơ cấu bộ máy và chức năng nhiệm vụ.

Phòng Y tế

13-09-2020

Phòng Nội vụ

13-09-2020

Phòng Giáo dục - Đào tạo

13-09-2020
Cơ cấu tổ chức, Bộ máy

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thông

13-09-2020
DANH SÁCH CÁN BỘ, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Hội đồng Nhân dân

13-09-2020
Cơ cấu bộ máy HĐND huyện

Huyện đoàn Hương Khê

12-09-2020
DANH SÁCH CÁN BỘ

Hội Cựu ciến binh

12-09-2020
Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ
  1 2 3 4 5
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH