Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

DANH MỤC ĐỀ XUẤT LẬP QUY HOẠCH (HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ) GIAI ĐOẠN 2022-2023

30-07-2022
Thực hiện Văn bản số 1047/SXD-QHHT¬4 ngày 09/5/2022 của Sở Xây dựng về việc tăng cường công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; sau khi giao các phòng, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu rà soát, UBND huyện Hương Khê đề xuất danh mục dự án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn...

Ban hành kế hoạch thi đua "cả huyện chung sức xây dựng huyện Hương khê đạt chuẩn nông thôn mới, Thị trấn đạt Đô thị văn minh" giai đoạn 2022-2025

18-04-2022
Căn cứ Quyết định số 3851/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 30/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về...

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030

24-01-2022
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030

Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Hương Khê

20-01-2022
Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Hương Khê

Kế hoạch Phát huy giá trị lịch sử và nâng cấp Di tích lịch sử văn hóa quốc gia “Chứng tích tội ác chiến tranh trường cấp II Hương Phúc” giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo

02-12-2021
Kế hoạch Phát huy giá trị lịch sử và nâng cấp Di tích lịch sử văn hóa quốc gia “Chứng tích tội ác chiến tranh trường cấp II Hương Phúc” giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Hương Khê giai đoạn 2021 - 2030

30-11-2021
Ngày 22 tháng 11 năm 2021, UBND Huyện Hương Khê ban hành Kế hoạch Số: 11671/QĐ-UBND về cải cách hành chính nhà nước huyện Hương Khê giai đoạn 2021 - 2030

Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 - Đề án dạy và học ngoại ngữ

26-11-2021
Kế hoạch Số: 63 /KH - UBND về Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 - Đề án dạy và học ngoại ngữ

Ban hành Chương trình phát triển thanh niên Hương Khê giai đoạn 2021-2030

23-11-2021
Ngày 23 tháng 11 năm 2021, UBND Huyện Hương Khê ban hành Quyết định Số: 11670/QĐ-UBND về Chương trình phát triển thanh niên Hương Khê giai đoạn 2021-2030

Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế nguy hại trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025

21-10-2021
Căn cứ Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại và Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế. Thực hiện Quyết định số 1780/QĐ-UBND...

Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn huyện Hương Khê

18-10-2021
Ngày 15 tháng 10 năm 2021, UBND huyện Hương Khê đã ban hành Kế hoạch Số: 144/KH-UBND Thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn huyện Hương Khê

Kế hoạch Tổ chức dạy học trong tình hình mới

15-09-2021
Thực hiện Văn bản số 5993/UBND-VX ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức dạy học trực tiếp trong tình hình mới; Kế hoạch liên ngành số 1736/KHLN-SGDĐT-SYT ngày 11/9/2021 của Sở GD&ĐT và Sở Y tế; Văn bản số 1755/SGDĐT-GDPT ngày 13/9/2021 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức dạy học trong...

Chương trình Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2021

31-05-2021
Chương trình Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2021

ĐỀ ÁN Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020; định hướng đến năm 2025 và những năm tiếp theo

10-06-2020
ĐỀ ÁN Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020; định hướng đến năm 2025 và những năm tiếp theo

NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019

28-11-2019
NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019

NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019

28-11-2019
NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019
Tập huấn lồng ghép giới trong kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội

Tập huấn lồng ghép giới trong kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội

23-08-2019
Chiều ngày 22/8, UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện lồng ghép giới trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại đơn vị, địa phương. Đồng chí Hoàng Công Lý, Phó chủ tịch UBND huyện dự và phát biểu chỉ đạo.
UBND huyện triển khai nhiệm vụ  phát triển kinh tế- xã hội tháng 5 năm 2019.

UBND huyện triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tháng 5 năm 2019.

26-04-2019
Dưới sự chủ trì của đ/c Lê Ngọc Huấn, chủ tịch và các Phó chủ tịch, UBND huyện vừa tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019.
  1 2 3 4 5
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH