Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Bộ máy tổ chức Các xã, thị trấn

Xã Hòa Hải

26-11-2020
Cơ cấu tổ chức bộ máy

Xã Hương Xuân

24-11-2020
Cơ cấu tổ chức bộ máy

Xã Hương Liên

24-11-2020
Cơ cấu tổ chức bộ máy

Xã Phú Gia

23-11-2020
Cơ cấu tổ chức bộ máy

Xã Hương Vĩnh

21-11-2020
Cơ cấu tổ chức bộ máy

Xã Hương Lâm

29-10-2020
Cơ cấu tổ chức bộ mày

Xã Phúc Đồng

12-10-2020
Cơ cấu tổ chức bộ máy lãnh đạo xã

Xã Hương Bình

08-10-2020
Cơ cấu tổ chức bộ máy lãnh đạo xã

Xã Hương Giang

07-10-2020
Cơ cấu tổ chức bộ máy lãnh đạo xã

Xã Phú Phong

07-10-2020
Cơ cấu tổ chức bộ máy lãnh đạo xã

Xã Phúc Trạch

07-10-2020
Cơ cấu tổ chức bộ máy lãnh đạo xã

Xã Lộc Yên

07-10-2020
Cơ cấu tổ chức bộ máy lãnh đạo xã

Xã Điền Mỹ

07-10-2020
Cơ cấu bộ máy lãnh đạo xã

Xã Hương Thủy

07-10-2020
Cơ cấu tổ chức bộ máy lãnh đạo xã

Xã Hương Long

07-10-2020
Cơ cấu tổ chức bộ máy lãnh đạo xã

Xã Gia Phố

02-10-2020
Cơ cấu tổ chức bộ máy lãnh đạo xã

Xã Hương Trạch

02-10-2020
Cơ cấu tổ chức bộ máy lãnh đạo xã

Xã Hà Linh

02-10-2020
Cơ cấu tổ chức bộ máy lãnh đạo xã

Thị trấn Hương Khê

07-09-2020
Cơ cấu tổ chức bộ máy

Xã Hương Đô

20-07-2020
Cơ cấu tổ chức bộ máy
  1 2 3 4 5
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH