Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Báo cáo 6 tháng, báo cáo năm

Báo cáo thực hiên chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2023

Đăng ngày 08-09-2023 09:59
18 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch số 394/KH-HĐND ngày 01/8/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Khảo sát việc thực hiện chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023; Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê báo cáo kết quả triển khai, thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021- 2023 như sau:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH