Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Báo cáo 6 tháng, báo cáo năm và kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị

Báo cáo số liệu tổng số hộ dân cư, số dân cư trên địa bàn năm 2023

Đăng ngày 21-11-2023 09:26
11 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Văn bản số 3147/SLĐTBXH-BTXH ngày 14/11/2023 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc cung cấp số liệu tổng số hộ dân cư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phục vụ điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023. Sau khi chỉ đạo Chi cục Thống kê huyện rà soát, báo cáo giải trình về biến động số hộ, số khẩu của huyện Hương Khê có đến 30/9/2023, UBND huyện báo cáo như sau:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH