Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Ban Tuyên giáo

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Hoàng Quốc Nhã Ủy viên BTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ban Tuyên giáo 0943543888 quocnhahkht@gmail.com
2 Nguyễn Anh Tuấn Phó Ban Tuyê giáo Huyện ủy Ban Tuyên giáo 0943676616 Nguyenanhtuan.hk@hatinh.gov.vn